دبير كميسيون معادن وصنايع معدنى اتاق بازرگانى ايران گفت:
پايش استانهاى معدنى توسط كميسيون معادن اتاق ايران
دبير كميسيون معادن و صنايع معدنى اتاق بازرگانى ايــران در بازديــد از بيست و سومين نمايشگاه مطبوعات درباره سفرهاى استانى اين كميسيون و ارتباط هر چه بيشتر آن با اتاق بازرگانى استانهاى ديگــر، اظهار كرد: از نظرهويتى اگر نقش مشورتى براى اتاق بازرگانى ايران قائل باشيم، در ساختارهاى توسعه اى نمیتوان يك بسته برنامه اى به مناطق مختلف كشور براى توسعه ارائه داد. استانهاى مختلف باتوجه به ظرفيتهاى خود و شرايط اقليمى و فرهنگى وضعيت متفاوتى دارند. به همين دليل شيوه توسعه براى هر كدام از آنها متفاوت است.
مجيد سروش ادامه داد: بايد نگاهى به الگوهاى موفق داشته باشيم، براى نمونه در چين شيوه هاى رشدى كه براى توسعه در شهرهاى بندرى ايجاد شده با استانهاى ديگر اين كشور بسيار متفاوت است. اين تفاوت در سطح سياستگذارى كلان نيز ديده میشود. وى با بيان اينكه اين موضوع در حوزه معدن و صنايع معدنى میتواند بسيار مهم باشد، افزود: توزيع كانیهاى ما در كشور متفاوت است. اين مسئله دقت زيادى را در محل استقرار صنايع، فرآورى و محل مصرف آنها میطلبد. از سوى ديگر ما از نظر منابع آب نيز بسيار محدود هستيم و بايد آمايش ســرزمين انجام شود كه بتوانيم كانیهاى موجود در كشور را به ارزش افزوده اى برسانيم كه قابليت حمل اقتصادى داشته باشد يا مطالعه اى داشته باشيم كه واحدهاى فرآورى ما دركنار آب باشند و آب را به اين مناطق انتقال دهيم. اين مسائل نيازمند مطالعات زياد است.
سروش بيان كرد: اين موضوعات باعث شد كميسيون معادن و صنايع معدنى اتاق بازرگانى ايران تصميم بگيرد استانهاى مختلف را با توجه به ويژگیهاىشان به شكل تخصصى در حوزه هاى مختلف معدن و صنايع معدنى پايش كند. اميدوارهستيم اين روند به تدوين بسته جامعه استراتژى توسعه معدنى ايران منجر شود. دبير كميسيون معادن و صنايع معدنى اتاق بازرگانى ايران درباره انتخاب استانها در سفرهاى اين كميسيون، گفت: سعى ما بر اين است كه با توجه به ظرفيتهاى موجود، استانهاى اولويتدار را در اين طرح پوشش دهيم. سروش با اشاره به موضوع اصلاح قانون معادن، اظهار كرد: اصلاح قانون معادن در كميسیون انجام شده و به عنوان بسته اى جامع به مجلس شوراى اسلامى، مركز پژوهشهاى مجلس شوراى اسلامى، وزارت صنعت، معدن و تجارت و ديگر نهادهاى مربوط، تصميم گير و تصميم ساز ارسال شده است. وى تصريح كرد: اميدوارهستيم بتوانيم استراتژى توسعه معدنى كشور را در كنار تخصيص آب به معادن كشور در دستور كار قرار دهيم. موضوع ديگرى كه دردستور كار است، نهضت فرآورى محصولات معدنى و تكميل زنجيره ارزش است.
@MobinNews68