مجید سروش

مجید سروش

برنامه “مناظره اقتصادی” با موضوع بخش خصوصی واقعی کیست؟ و با حضور مجید سروش دبیر کمیسیون کارآفرینی اتاق بازرگانی ایران و در ارتباط تلفنی با دکتر تولایی رئیس کمیسی

ون مالیات،کار و تامین اجتماعی اتاق ایران از شبکه رادیویی گفت و گو روی آنتن رفت.

دبیر کمیسیون کارآفرینی اتاق بازرگانی ایران در ابتدای مطلب اظهار کرد: وجود سازمان خصوصی و قوانین حمایت از بخش خصوصی دال بر این است که سیاست گزاران و قانون گذاران در لزوم حمایت از بخش خصوصی متفق القول اند.

وی با اشاره به ویژگی های بارز بخش خصوصی افزود: بخش خصوصی به دنبال انتفاع کمپانی خود است و به گونه ای برنامه ریزی و ارائه خدمات می کند که انتفاع شرکت خود را به حداکثر برساند. بخش خصوصی جایی است که به صورت کارآمد عمل کرده و در کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری به دور از توصیه ها سرمایه گذاری می کند.

سروش در مصاحبه با رادیو گفت و گو عنوان کرد: اگر شرکت و یا مجموعه ای ساختار خصوصی نداشته باشد و هدف اصلی حداکثر کردن انتفاع در آن دنبال نشود نمی تواند چابک باشد و بهره وری مناسبی انجام دهد.

دبیر کمیسیون کارآفرینی اتاق بازرگانی ایران یادآور شد: هرچه از این ساختار فاصله بگیریم منفعت و ثروت جامعه ضربه خواهد دید و از سطح رفاه عمومی دور خواهیم شد.

وی همچنین گفت: نمی توان از بخشی که قبلا در ساختار حاکمیت قدرت سیاسی و اجرایی داشته ویژگی های واقعی خصوصی را انتظار داشت.
سروش اضافه کرد: در تجربه کشوری و جهانی هیچ مدیر دولتی و خصولتی وجود نداشته که بتواند موثر و کارآمد عمل کند و خصوصیات بخش خصوصی را به همراه داشته باشد. تجربه ایران نشان می دهد که فاکتورهای بهره وری در دولت وجود نداشته و بنابراین تنها کسی که می تواند رفتار مناسبی داشته باشد بخش خصوصی واقعی است.

در ادامه این برنامه دکتر تولایی با اشاره به تعریفی از بخش خصوصی اظهار داشت: بخش خصوصی شناسنامه دارد، یعنی بخش خصوصی واقعی، بخشی است که حکمرانان اعم از درون دولت و بیرون دولت در نظام در انتخاب و انتصاب خود هیچ نقشی نداشته باشند.

وی افزود: متاسفانه در بخش خصوصی واقعی و غیر واقعی دچار عارضه عدم هویت شده ایم. باید به جایی برسیم که مالکیت و مدیریت با یکدیگر بخش خصوصی را تشکیل دهند. یکی از گرفتاری های مهم تر ما در بخش خصوصی این است که در بخش های شبه دولتی سود های آن حاصل می شود اما در بخش خصوصی چنین تصوری وجود ندارد.

دکتر تولایی در مصاحبه با رادیو گفت و گو بیان کرد: فرآیندهای جاری در دولت و حاکمیت اجازه ورود بخش خصوصی را نمی دهند. برای ورود به عرصه خصوصی سازی به معنای واقعی به انقلاب نیاز داریم.