در نشست تخصصی در رادیو اقتصاد با مضوع تعیین حداقل دستمزد مطرح شد:

تامین حداقل معیشت، وظیفه ی حاکمیت است نه وظیفه ی کارفرما

کارفرما باید دستمزد پرداختی به نیروی کار را بر اساس تولید نهایی نیروی کاز تعیین کند.

کاهش قدرت خرید نیروی کار به رکود فراگیر منجر خواهد شد.

 

http://radio.iranseda.ir/epgarchivePart/?VALID=TRUE&ch=19&e=145085493